De ontwikkeling van het kind laat zijn sporen na,
en is de footprint voor zijn toekomst!

Pedagogisch beleidsplan

Inleiding

Met de Wet Kinderopvang die per januari is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan Gastouderopvang. Een van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft, waar ouders/verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvang.

Kleinschalige kinderopvang in de vorm van gastouderopvang biedt voor kinderen een natuurlijke en belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van gehechtheid en zelfvertrouwen. Vooral in de eerste jaren van het leven is het voor kinderen essentieel te beschikken over een beperkt aantal vertrouwde opvoeders. Treintje biedt een omgeving waarin een kind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven altijd verantwoordelijk. Regels en gewoonten bieden kinderen mogelijkheden om veiligheid te ervaren. Het ritme van het gezin, dat veelal bepaald wordt door kinderen (halen en brengen van schoolgaande kinderen, voedingen en slaapjes van andere kinderen), biedt een natuurlijke situatie om een ritme te ervaren en te leren eigen gedrag hierop af te stemmen. Omdat er in de gastoudersituatie door de kleinschaligheid, ook rekening gehouden kan worden met tempo en de aanleg van kinderenafzonderlijk is het voor de meeste kinderen snel mogelijk om te wennen en die veiligheid te ervaren.

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen de gastouders hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding geboden wordt. Dit beleidsplan dwingt tot nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding.

Het pedagogisch beleidsplan laat zien, waar ouders op kunnen rekenen als zij hun kind in handen geven van een gastouder. Maar wil ook dat het de gastouder en de vraagouder aanspreekt en ideeën geeft rond opvang, opgroeien en ontwikkeling. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat ouders het gastouderbureau en de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Verder vormt het een goed uitgangspunt voor onderling gesprek.

Pedagogisch werken van de gastouder

In dit pedagogisch werken zal de pedagogische visie met daarin de rol van de gastouder beschreven worden. Kinderopvang Treintje100 heeft als uitgangspunt, dat ik als gastouder medeverantwoordelijk ben voor de opvoeding van de gastkinderen. In het pedagogisch beleidsplan staat hoe ik een goede opvoedingssituatie wil creëren. Hiermee schep ik de voorwaarden voor kwaliteit in de opvangsituatie. Vraagouders kunnen na het lezen van dit pedagogisch werkplan zich een beter beeld vormen van hoe de opvang hier in zijn werk gaat.

Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. Dit betekent dat de gastouders aan een aantal criteria moeten voldoen. Ik voldoe aan de eisen om een gekwalificeerde gastouder te zijn. Ik ben in het bezit van een MBO-AW diploma, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), en een geregistreerd certificaat Eerste Hulp van Kinderen van het Oranje Kruis. Verder ken ik het pedagogisch beleidsplan en het protocol kindermishandeling en handelen ernaar.
In het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterzalen sta ik geregistreerd onder nummer 422142402
Deze registratie is belangrijk voor de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft.

De opvangruimte is goedgekeurd door de inspecteur van de GGD. Verder neem ik geregeld deel aan thema bijeenkomsten die worden georganiseerd door het gastouderbureau. Bij gastouderopvang verzorgt de gastouder in haar eigen huis, of bij de vraagouder thuis, de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvang kan variëren van enkele uren per dag tot hele dagen, nachten of weekeinden.

Werkwijze

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waar bewust voor word gekozen. Het is kleinschalig, flexibel en een goedkope vorm van kinderopvang. De kinderen gaan mee in het gezin van de gastouder en hebben altijd dezelfde gastouder bij zich en niet telkens een andere leidster .Ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind(eren) oriënteren zich vaak eerst naar de mogelijkheden. Misschien kent u een gastouder of weet u een leuke gastouderopvang in de buurt. U belt of mailt de gastouder misschien voor een geheel vrijblijvend kennismaking. Of u zoekt via een gastouderbureau, vraagt informatie op en informeert of ze misschien een geschikte gastouder voor je kind(eren) hebben.

Het gaat als volgt:
Inschrijving/aanmelding: Ouders kunnen zich inschrijven via de website van een gastouderbureau of telefonisch contact met het gastouderbureau opnemen. De aanvraag wordt door de bemiddelingsmedewerker behandelt.
De bemiddelingsmedewerker zal een aantal praktische vragen stellen zoals wanneer de opvang zou moeten starten, de leeftijd van het kindje of de kinderen, op welke dagen en tijden en waar de opvang moet plaatsvinden. Bij u thuis of bij een gastouder. Tevens komen aandachtspunten t.a.v. het gastkind als gezondheid en beperkingen aan de orde. De bemiddelingsmedewerkers zoekt vervolgens in het gastouderbestand naar een passende gastouder om tot een goede combinatie, ook wel koppeling genoemd, te komen.

De bemiddelingsmedewerker heeft de taak om inzichtelijk te krijgen of de normen en waarden van vraag- en gastouder overeen komen. Tijdens het intakegesprek wordt dit getoetst. Tijdens dit gesprek komen aspecten aan het bod als: godsdienst (beleving), taalgebruik, straffen en belonen, rituelen enz. Respect voor de mening van elkaar en wederzijds vertrouwen spelen hierbij een cruciale rol.
Misschien heeft u al kennisgemaakt of geïnformeerd bij Treintje100 en besloten uw kindje bij mij te brengen, dan kunt u dit aan de bemiddelingsmedewerker aangeven. Ze zal dan de koppeling in orde gaan maken.

Momenteel werk ik samen met de volgende gastouderbureaus:
www.thuisvanhuis.net 06-45 923 193

www.gastouderbureauboelie.nl 06-42088820

www.gobtoppie.nl 0413870068 / 0640630122

Bemiddeling / koppeling:
Op het moment dat de bemiddelingsmedewerker een passende gastouder heeft gevonden (indien nodig) , wordt er contact met de vraagouder opgenomen om een profielschets van de gastouder voor te leggen. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om kennis te maken.
Nadat het besluit is genomen om met elkaar verder te gaan volgt het koppelingsgesprek. Het koppelingsgesprek vindt plaats tussen vraag en gastouder en bemiddelingsmedewerker. Het doel is om eenheid te krijgen in de gemaakte afspraken voordat de opvang van start gaat.
De bemiddelingsmedewerker legt aan de vraag- en gastouder uit hoe de uren berekend moeten worden op jaarbasis. Vraag en gastouder spreken samen het totaal aantal uren, dagen en tijden af dat aan opvang nodig is. Ook andere afspraken worden overlegt en vastgelegd . De overeenkomst tussen gast- en vraagouder wordt tijdens dit gesprek ondertekend.

Wenperiode en evaluatie:
Ongeveer 6 weken na de eerste opvang dag neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met vraag- en gastouder met de vraag hoe de opvang verloopt. Voor beiden partijen geldt een proeftijd van een maand daarna is er een opzeg termijn van een maand

Maximale opvang en leeftijdsopbouw van de groepen: Om er voor te zorgen dat de gastouder voldoende ruimte en aandacht heeft voor alle kinderen die opgevangen worden, zijn er regels gesteld aan het aantal kinderen die de gastouder mag ontvangen:

Vanaf 2010 geldt:
– De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegerekend.
– Waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
– Waarvan maximaal4 kinderen tot 2 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
– Waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
– Het aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen is ook afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is.

Pedagogische visie

Kinderopvang Treintje100; zorgt voor warmte en geborgenheid. Ze geeft de kinderen volop de gelegenheid om zich te kunnen ontplooien en  geeft persoonlijke aandacht aan het kind als individu.

Treintje100 biedt een veilige omgeving, waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige; mensen met respect voor anderen en zichzelf. Tijdens de opvang wil ze de kinderen graag helpen met hun ontwikkeling en de gelegenheid en ruimte geven om spelenderwijs hun creativiteit en fantasie te ontdekken.Dit komt hun emotionele ontwikkeling ten goede en kan je zo de talenten van de kinderen herkennen en stimuleren.

Pedagogische opvoedingsdoelen

Kinderopvang Treintje100 stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf. De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Treintje100 zorgt ervoor dat het kind zich emotioneel veilig kan voelen. In het dagelijks taalgebruik zeggen we dan dat het kind zich prettig voelt, het naar zijn zin heeft. Dit draagt niet alleen bij aan het welbevinden van het kind, het is ook een voorwaarde voor het kind om zich verder te ontwikkelen. Gastouderopvang Treintje100 doet dit op volgende manieren:

– Ik zorg voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Wanneer een kind bij een mij geplaatst wordt, zal ik zoveel mogelijk de “basisbehoeften” (drinken, eten, knuffelen en troosten) op mij nemen. Met name de eerste periode besteedt de gastouder hier extra aandacht aan, zodat het kind zich aan de gastouder kan “hechten”.

– Ik reageer op een positieve manier op gedrag en emoties van het kind. Het kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn, wat overigens niet betekent dat alles mag. Doordat ik het kind serieus neem merkt het kind dat het geaccepteerd wordt.

– Ik ondersteun het kind bij zijn emoties. Het is belangrijk dat een kind leert zich te uiten op een manier die voor anderen acceptabel is, bijvoorbeeld door de emoties onder woorden te brengen. Ik hou rekening met de eigenheid van het kind en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie .

– Ik zorg ervoor dat het kind zich welkom voelt . Ook zorg ik ervoor dat het huis kindvriendelijk is en dat er spelmateriaal aanwezig is dat past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Een hoekje wat speciaal voor het kind is ingericht, zorgt ervoor dat het kind zich welkom voelt. En uiteraard zorg ik voor een fysiek veilige omgeving (traphekjes, rookmelders enz.) en veilig speelgoed.De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau controleert dit jaarlijks door middel van de risico-inventarisatie.

Ik biedt duidelijkheid en structuur door middel van een vast dagritme. Dit geeft het kind een gevoel van veiligheid en versterkt het zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen als:
– Veerkracht
– zelfstandigheid
– zelfredzaamheid
– zelfvertrouwen
– flexibiliteit
– creativiteit

Dit stelt hen namelijk in staat allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het ontwikkelen van persoonlijke competentie gebeurt in principe vanuit het kind zelf, door spel en exploratie (onderzoekend ontdekken van de wereld om hem heen). Het is belangrijk dat ik als gastouder hier oog voor heeft en weet op welke manieren ze een kind hierin kan stimuleren. Veelal gebeurt dit spontaan en intuïtief. Verder heb ik ruime kennis en ervaring met de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Ik stimuleer de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een kind op de volgende manieren :

– Ik biedt ruimte voor spel en exploratie. Kinderen moeten gelegenheid krijgen voor motorisch spel omdat bewegen voor hen een belangrijke bron is voor competentie ervaringen. Het kind moet voldoende ruimte krijgen om te klauteren, kruipen en springen.
– Het speelgoed is afgestemd op de ontwikkeling en ontplooiing van de lichamelijke mogelijkheden van het kind. Spelmateriaal dat te ingewikkeld is, kan voor frustratie zorgen, terwijl speelgoed dat niet uitdagend of interessant genoeg is, het kind niet zal stimuleren in zijn ontwikkeling. Ook opdrachten en taken die bij het niveau van het kind passen stimuleren het kind in zijn ontwikkeling.
– Ook laat ik het kind zelf kiezen welke activiteit het wil doen, dit bevordert de zelfstandigheid. Wel houdt ik in de gaten of de zelfgekozen activiteit past binnen de mogelijkheden van het kind want positieve ervaringen vergroten het zelfvertrouwen van het kind.- Ik stimuleert de zelfredzaamheid van het kind. Ik bekijk wat een kind zelf al kan en waar eventueel hulp geboden is. Het kind moet leren dat het soms moeite kost om dingen voor elkaar te krijgen. Dit vergroot het doorzettingsvermogen en zorgt ervoor dat het kind trots kan zijn, wanneer iets (grotendeels)gelukt is.
– En stimuleer de verstandelijke ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld, bij het wandelen geef ik uitleg over wat het kind ziet en meemaakt. Bij het spelen met blokken benoemen we de vormen en kleuren. De taalontwikkeling wordt bevordert door met het kind te praten, (voor) te lezen en te zingen.
– Belangrijk ook is het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind door een positieve reactie te geven als een kind ergens goed zijn best voor doet / heeft gedaan.
– Ik stimuleer de creativiteit van het kind door het aanbieden van verschillende materialen en wisselende activiteiten. Tevens laat ik het kind zelf bedenken wat het wil doen. Creativiteit staat niet alleen voor activiteiten en knutselen, maar het staat ook voor bijvoorbeeld voor het oplossen van een probleemsituatie. Zelf een oplossing bedenken versterkt het zelfvertrouwen.De omgang met andere leeftijdsgenootjes is een belangrijke manier om sociale competenties te ontwikkelen, hieronder verstaan we:

– Zich in een ander kunnen verplaatsen (inlevingsvermogen)
– Kunnen communiceren- Samenwerken- Anderen helpen
– Conflicten hanteren (voorkomen en oplossen)
– Sociale verantwoordelijkheid

Dit geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.
Ik doe mijn best de sociale competentie op de volgende manieren stimuleren:

Samen spelen en samen delen
We zorgen ervoor dat het kind leert om met de eventuele andere kinderen rekening te houden door: samen te spelen en te delen, op te elkaar wachten en samen op te ruimen. Dit stimuleert de zorg voor elkaar, het spelmateriaal, etc. Het is belangrijk dat ik steeds benoem wat er goed gaat en minder goed gaat. Daarmee kan ik een gevoel van saamhorigheid bevorderen door te stimuleren dat kinderen elkaar helpen. Ik ben in staat om kinderen te begeleiden zodat zij op een positieve manier relaties met anderen kunnen opbouwen.
– Een aai over de bol, het samen lol hebben met een kind stimuleert kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Ruzie maken
ruzie maken is sociaal gedrag. Men is snel geneigd om in te grijpen en het gedrag af te keuren, maar het opkomen voor jezelf of voor anderen is belangrijk om te leren. Hier stimuleer ik het kind door een ruzie zelf op te latenlossen en niet direct in te grijpen. Ik luister goed naar de reacties van beiden partijen. tevens zorg ik ervoor dat uiteindelijk de ruziënde partijen het weer goed maken en weer samen verder kunnen.

Regels en afspraken
Ik biedt een sociale leeromgeving voor het kind waarin regels en afspraken door de gastouder duidelijk worden aangegeven. Als een kind zich hier niet aan houdt kan dit betekenen dat ik, bijvoorbeeld het kind even apart zet, om aan te geven dat het gedrag niet geaccepteerd wordt. Ik geeft duidelijk aan wat wel / niet mag. Zo leert het kind om te gaan met de gedragsregels.
Wel zorg ik ervoor dat afspraken begrijpelijk voor het kind zijn. Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Van mens tot mens verschilt wat belangrijk gevonden wordt. Normen en waarden spelen bij de opvoeding van kinderen een rol. Verbaal en non-verbaal laten mensen blijken wat zij vinden. Kinderen maken deel uit van de samenleving.

Het is van belang dat zij leren om op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Ons gastoudergezin wordt gezien als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Het kind kan zo in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur en diversiteit van onze samenleving. Als iedereen de afgesproken normen en waarden naleeft, ontstaat er een prettige samenleving. Als je respect voor anderen toont, wordt jezelf ook met respect behandeld. Ik draag zorg voor het naleven van de normen en waarden zoals die zijn afgesproken. Als gastouder ben ik in staat en doe mijn best om voor het kind de voorwaarden te scheppen om:
– Zich de norm en waarden, cultuur, eigen te maken van de samenleving waar zij deel van uit maken.
– In aanraking te komen met de diversiteit van onze samenleving.
– De morele ontwikkeling tot stand te brengen (grenzen van goed en slecht, van anders, van mogen en van moeten). Ook ben ik me bewust van mijn voorbeeldfunctie. Ik stimuleer het kind het eigen maken van de normen en waarden door:

Gedragsregels
Ook geef ik het goede voorbeeld in gedragsregels en omgangsvormen. Bijvoorbeeld door: alsjeblieft en dankjewel te zeggen, aardig zijn voor elkaar, elkaar aankijken als je met iemand praat enz

Communicatie
Door naar een kind te kijken en te luisteren laat ik zien, dat het belangrijk is wat het kind verbaal of non-verbaal te vertellen heeft.

Maaltijdbeleving
Het kind wordt gestimuleerd om tijdens het eten zelf (op een gepaste manier) te vragen om nog een broodje, wanneer hij/zij dat nog wil. Ook beleg mag zelf gekozen worden. Ik laat zo zien dat zij de keuze van het kind serieus neemt. Het gezamenlijk eten is een dagelijkse terugkerende gebeurtenis, waarbij een aantal regels gelden die ervoor zorgen dat kinderen rekening met elkaar houden. Maar ook dat de maaltijd rustig verloopt en elk kind de tijd heeft om rustig te eten.

Lichamelijk contact
Wanneer ik een baby verschoon, praat ik wat met het kind, heb oogcontact en Knuffel met het kind. Mede door dit lichamelijk contact wordt het kind zich bewust van het eigen lichaam.

Flexibiliteit
Het stellen van regels is belangrijk, maar het is ook belangrijk hier flexibel mee om te gaan. Dit laatste bepaalt de kracht van mij als gastouder . Ik heb geleerd en ervaren dat je steeds opnieuw afwegingen maakt ten gunste van het kind ende situatie. De reacties van volwassenen geven niet alleen richting en correctie aan het gedrag van kinderen, maar worden door kinderen ook gekopieerd in hun eigen gedrag naar andere kinderen en volwassenen. Resultaat is: het accepteren van de ander, die per definitie anders is dan jij.

Respect
De basis voor het overbrengen van normen en waarden is “ respect”. Ik respecteer het kind om wie het is. Hierdoor wordt het gevoel van eigenwaarde van het kind versterkt. Het kind leert zo op zijn/haar beurt respect te hebben voor de mensen om hem/haar hen. Het gedrag van mij speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van het kind. Door mijn reactie ervaart het kind de grenzen van goed en slecht, van anders en van mogen en moeten. Respect voor je omgeving: Respect hebben voor ander en, maar ook voor de omgeving, spelmateriaal en natuur zijn aandachtspunten. Ook hierin vervul ik een voorbeeldfunctie. Ik geef aan dat je bijvoorbeeld niet dwars door de bloemenperken loopt, beestjes buiten niet dood maakt of speelgoed niet stuk maakt.

Pin It on Pinterest